v2ray-agent - Xray、Tuic、hysteria2、sing-box 八合一一键脚本

Created at: 2019-11-06 10:41:38
Language: Shell
License: AGPL-3.0

Xray-core/sing-box 一键脚本快速安装

一、项目介绍

核心

 • Xray-core
 • sing-box

协议

以下均使用TLS,支持多种协议组合

 • VLESS(Reality、Vision、TCP、WS、gRPC)
 • VMess(TCP、WS)
 • Trojan(TCP、gRPC)
 • Hysteria2(sing-box)
 • Tuic(sing-box)
 • NaiveProxy(sing-box)

功能

二、使用指南

三、线路推荐

1.高端

2.性价比

四、安装使用

1.下载脚本

 • 支持快捷方式启动,安装完毕后,shell输入【vasma】即可打开脚本,脚本执行路径[/etc/v2ray-agent/install.sh]

 • Github

wget -P /root -N --no-check-certificate "https://raw.githubusercontent.com/mack-a/v2ray-agent/master/install.sh" && chmod 700 /root/install.sh && /root/install.sh
 • 官方网站【备用】
wget -P /root -N --no-check-certificate "https://www.v2ray-agent.com/v2ray-agent/install.sh" && chmod 700 /root/install.sh && /root/install.sh

2.使用

四、反馈和建议

五、捐赠

六、许可证

AGPL-3.0